การเข้าใจความหมายของคำว่า ศิลปะ และ นักปรัชญาที่ให้คำจำกัดความที่แตกต่าง นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

islamsphere

ศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และ จิตใจสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต และในทางกลับการ ชีวิตสะท้อนให้เห็นศิลปะ และไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยจุดมุ่งหมายสุดท้ายของศิลปะคือ ความพอใจ

ศิลปะ ( ART ) หมายถึง ฝีมือทางการช่างที่กลั่นกรองมาจากอารมณ์และความรู้สึก อันลึกซึ้งในดวงจิตของมนุษย์ ในบางท่านอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดและแนวคิดของตัวเอง

1.นักปราชญา ให้ความหมายว่าศิลปะมีพื้นฐานมาจากความงามและความดีที่อยู่ในตัวมนุษย์

2.ปราชญ์ชาวกรีก ให้ความหมายว่า งานศิลปะเป็นงานลอกเลียนแบบธรรมชาติ

3.โสเครตีส ศิลปะเป็นความงามที่ได้จากธรรมชาติและต้องผลเสริมสร้างทางด้านจิตใจ

4.ลียอป ตอลสตอย ศิลปะที่มีแต่ความประณีต ความงามนั้นไม่ใช่งานศิลปะเป็นเพียงงานฝีมือเท่านั้น

5.เพลโต ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

6.ศ.ศิลป์ พีระศรี ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมคติความเชื่อทางวัตถุกับทางจิตใจ

7.ศิลปิน ศิลปะเป็นเรื่องของนามธรรม เกิดจากธรรมชาติ โดยการจิตนาการไปกับปัจจุบันและต้องคำนึงถึงการสร้างสรรค์มากกว่าผลที่จะได้รับ

8.นักโบราณคดี ศิลปกรรมย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความเจริญในอดีต และศิลปะย่อมเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุด

9.นักปรัชญาในยุคปัจจุบัน คือการสะท้อนความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ และความแท้จริงนั่นคือความงาม ความงามของศิลปะอาจจะหมายถึงการพรรณนาเรื่องราวในชีวิตทั้งในแง่ดีและแง่ลบ

10.จากความหมายข้องต้นอาจพูดได้ว่า ศิลปะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์อันมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นสิ่งสวยงามหรือไม่ใช่แต่ต้องช่วยเสริมสร้างจิตใจมนุษยืใหสูงขึ้น หรือแสดงออกมาในรูปแบบที่เป็นศีลธรรมหรือไม่เป็นศีลธรรมก็ได้

หลักการสำคัญของสุนทรียภาพ หรือการรู้จักคุณค่าในความงาม มีด้วยกัน 3 ประการ คือ ความเป็นระเบียบ ความประสานกลมกลืน ความงาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่น่าจดจำ ในการให้ความหมายของแต่ละบุคคลมีประโชน์ต่อการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เรารรู้ที่มา แนวคิด ของงานศิลปะ และเป็น รากฐานในการสร้างสรรค์

aris-1 1312006591

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.