Category Archives: ความรู้ทั่วไป

การเข้าใจความหมายของคำว่า ศิลปะ และ นักปรัชญาที่ให้คำจำกัดความที่แตกต่าง นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

islamsphere

ศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และ จิตใจสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต และในทางกลับการ ชีวิตสะท้อนให้เห็นศิลปะ และไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยจุดมุ่งหมายสุดท้ายของศิลปะคือ ความพอใจ

ศิลปะ ( ART ) หมายถึง ฝีมือทางการช่างที่กลั่นกรองมาจากอารมณ์และความรู้สึก อันลึกซึ้งในดวงจิตของมนุษย์ ในบางท่านอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดและแนวคิดของตัวเอง

1.นักปราชญา ให้ความหมายว่าศิลปะมีพื้นฐานมาจากความงามและความดีที่อยู่ในตัวมนุษย์

2.ปราชญ์ชาวกรีก ให้ความหมายว่า งานศิลปะเป็นงานลอกเลียนแบบธรรมชาติ

3.โสเครตีส ศิลปะเป็นความงามที่ได้จากธรรมชาติและต้องผลเสริมสร้างทางด้านจิตใจ

4.ลียอป ตอลสตอย ศิลปะที่มีแต่ความประณีต ความงามนั้นไม่ใช่งานศิลปะเป็นเพียงงานฝีมือเท่านั้น

5.เพลโต ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

6.ศ.ศิลป์ พีระศรี ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมคติความเชื่อทางวัตถุกับทางจิตใจ

7.ศิลปิน ศิลปะเป็นเรื่องของนามธรรม เกิดจากธรรมชาติ โดยการจิตนาการไปกับปัจจุบันและต้องคำนึงถึงการสร้างสรรค์มากกว่าผลที่จะได้รับ

8.นักโบราณคดี ศิลปกรรมย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความเจริญในอดีต และศิลปะย่อมเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุด

9.นักปรัชญาในยุคปัจจุบัน คือการสะท้อนความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ และความแท้จริงนั่นคือความงาม ความงามของศิลปะอาจจะหมายถึงการพรรณนาเรื่องราวในชีวิตทั้งในแง่ดีและแง่ลบ

10.จากความหมายข้องต้นอาจพูดได้ว่า ศิลปะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์อันมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นสิ่งสวยงามหรือไม่ใช่แต่ต้องช่วยเสริมสร้างจิตใจมนุษยืใหสูงขึ้น หรือแสดงออกมาในรูปแบบที่เป็นศีลธรรมหรือไม่เป็นศีลธรรมก็ได้

หลักการสำคัญของสุนทรียภาพ หรือการรู้จักคุณค่าในความงาม มีด้วยกัน 3 ประการ คือ ความเป็นระเบียบ ความประสานกลมกลืน ความงาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่น่าจดจำ ในการให้ความหมายของแต่ละบุคคลมีประโชน์ต่อการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เรารรู้ที่มา แนวคิด ของงานศิลปะ และเป็น รากฐานในการสร้างสรรค์

aris-1 1312006591

จุดมุ่งหมายการศึกษาความหมายของ ศิลปวิจักษณ์ ในปัจจุบัน

index

การศึกษาวิชาศิลปวิจักษณ์ในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจ พิจารณางานศิลปะอย่างมีเหตุผลการความคิดสร้างสรรค์ รู้คุณค่าของศิลปกรรม ที่สำคัญคือรู้และเข้าใจวิธีการเบื้องต้นในการอนุรักษ์ศิลปกรรมของธรรมชาติให้คงอยู่
การเข้าใจศิลปะได้อย่างดีเยี่ยมต้องเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อที่จะทำความเข้าใจลึกลงไปถึงส่วนสำคัญด้านอื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้าง เช่น องค์ประกอบศิลปะ โครงสร้างศิลปะ ทฤษฎีสีที่เป็นเรื่องลึกซึ่งต้องศึกษา
จะเห็นได้ว่า เด็กที่เติบโตอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติละศิลปกรรมอันงดงามจะมีบุคลิกลักษณะเป็นคนสุขุมรอบคอบ เนื่องจากศิลปะจะช่วยเสริมสร้างและอบรมจิตใจของบุคคลนั้นให้สูงขึ้น ในชีวิตประจำวันของตัวเราเอง ศิลปะมีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก นอกจากจะช่วยเสริมสร้างจิตใจของมนุษย์ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเสริมสร้างสติปัญญาได้อีกด้วย
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศิลปะแขนงต่างๆ โดยให้นิยามว่า ศิลปะเป็นอาหารใจ ผู้ที่ปรารถนาอาหารใจจำเป็นต้องมีความรู้ใน เรื่องของ รสของศิลปะ หรือ สุนทรียนิยม ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกในศิลปะ
สุนทรี หรือ รสของศิลปะจะก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในสุนทรียภาพ หรืออาจมองในรูปแบบของความงามของศิลปะโดยมีสิ่งสำคัญอยู่ 2 ประการคือ 1. ซาบซึ้งทางอารมณ์ 2. ความซาบซึ้งทางพุทธปัญญา
โดยที่กล่าวด้านบน ศิลปวิจักษณ์จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา คือ 1. ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในงานของศิลปกรรมหรือสุนทรียรส
2. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ในโครงสร้างของงานศิลปะ 3.เพื่อพัฒนารสนิยม ซึ่งแยกเป็น รสนิยมในงานศิลปะ ความรู้สึกด้านความงาม 4.เพื่อให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่
การสร้างสรรค์วัตถุของมนุษย์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสนองความต้องการและจำเป็นในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งจากข้อสรุปแบ่งป็น 3 แนวทาง
1.เพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นในประโยชน์ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ เรียกว่า ศิลปะประยุกต์ ( Applied ) 2. เพื่อสนองความต้องการและจำเป็นทางสุนทรียสัมผัสในความงามของมนุษย์โดยตรง ซึ่งหากสร้างขึ้นเพื่อความรื่นรมย์เราเรียกว่าประณีตศิลป์ ( Find Art) 3.เพื่อสนองความต้องการและจำเป็นในทางศัทธาสูงสุดของมนุษย์ เรียกว่า ศาสนศิลปะ ( Religious Art ) ซึ่งเป็นแปลงานศิลปะสูงสุดของมนุษย์

ศิลปวิจักษณ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นความเฉพาะด้านในตัวเอง การจะเข้าใจในเรื่องของศิลปะ ต้องศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นฐานจนระดับสูงสุดให้ถึงแก่น เพราะศิลปะ เป็นงานที่ละเอียดอ่อน สวยงาม ยากที่จะเข้าใจได้

1387782831-paperart75-o e0b895e0b8b3e0b981e0b8abe0b899e0b988e0b887-e0b887e0b8b2e0b899-full-time-e0b981e0b8a5e0b8b0-e0b887e0b8b2e0b899-part-time-e0b980e0b8aae0b8b2